Friday, November 8, 2013

They were elves once...

Uruk-hai (Lafayette Ave station; C train)


Uruk-hai (50th street station; Downtown 1 train)Uruk-hai (Fulton street station; Brooklyn bound 2 & 3 trains)

Uruk-hai (Atlantic Ave/Barclays Center station; Manhattan bound 2 & 3 trains)

Uruk-hai (7th Ave station; brooklyn bound B & Q trains)

Uruk-hai (Clinton/Washington Ave station; Church Ave bound G train)

Uruk-hai (Fulton street station; 2 & 3 trains)

Uruk-hai (Union street station; downtown R train)

Uruk-hai (Park Place station; downtown 2 & 3 trains)

Uruk-hai (14th street station; downtown 1, 2 & 3 trains)

Uruk-hai (14th station; uptown 4, 5 & 6 trains)

Uruk-hai (28th station; downtown 6 train)

Uruk-hai (28th street station; uptown N & R trains)

Uruk-hai (Hoyt street station; downtown 2 & 3 trains)

Uruk-hai (66th street Lincoln Center station; downtown 1 train)

Uruk-hai (42nd street station; downtown 1, 2 & 3 trains)


No comments:

Post a Comment